top of page

HRDIBOŘICKÉ RYBNÍKY

Hrdibořické rybníky je národní přírodní památka ev. č. 1252 poblíž obce Hrdibořice v okrese Prostějov. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

Důvodem ochrany je na zrašelinělých půdách vzniklý Velký a Malý rybník a jako následek drobné těžby rašeliny čtyři další malá jezírka. Rákosiny kolem Velkého rybníku umožňují hnízdění mnoha druhů vodního ptactva např. poláka velkého, poláka chocholačky, lysky černé, potápky roháče, labutě bílé. Z dravců v přilehlých lesících zahnízdil moták pochop a káně lesní. Vhodné prostředí je zde pro obojživelníky. Byly zde zjištěni skokan hnědý a zelený. V lesních porostech převažuje vrba, topol, olše, křovité patro je zastoupeno z velké části bezem černým. Přes značnou ruderalizaci bylinného patra zde najdeme matiznu bahenní, která je v rámci naší republiky považována za vymizelou a ze tak zařazena do záchranného programu ohrožených druhů. V odvodňovacích příkopech a pobřežní zóně Malého rybníka se nachází potočnice drobnolistá.

bottom of page